Skip to content

Wie zijn wij?

De Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri (AMA) is een federatie van instellingen voor opvang, huisvesting en begeleiding van volwassenen en gezinnen in psychosociale moeilijkheden, alsook van rechtspersonen en particulieren die actief zijn op het vlak van bijstand en opvang voor mensen in zeer precaire sociale situaties.

Meer dan 100 diensten zijn lid van de federatie, waarvan 45% in Brussel en 55% in Wallonië. Deze instellingen zijn erkend door de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (COCOM) of het Waals Gewest. De verschillende decreten of ordonnanties bepalen de taken en het kader van deze diensten. Binnen de AMA bestaan er verschillende soorten diensten naast elkaar: opvangcentra, noodopvangcentra, nachtopvangcentra/asylums, leefgemeenschapcentra, straathoekwerk, dagopvangdiensten en thuisbegeleidingsdiensten.

De AMA beschouwt de fenomenen die bijdragen tot het ontstaan van dakloosheid als multifactorieel en interactief. Deze visie impliceert de toepassing van een holistische benadering van het individu, met wie een unieke dialoog wordt gecreëerd door middel van een ontmoeting waarin iedereen een partner in de relatie is en waarin rekening wordt gehouden met de keuzes van het individu. Deze benadering, die elk individu respecteert, is de ethische basis voor het werk dat door onze lidinstellingen wordt uitgevoerd.

Onze missie

Als federatie is het onze missie om onze leden te ondersteunen, samen te brengen en op te leiden, om hen in staat te stellen elkaar te ontmoeten en hun ervaringen te delen, en om de praktijken te coördineren om de kwaliteit van het werk en de geleverde diensten te verbeteren.

Bovendien vertegenwoordigt AMA als werkgeversfederatie de sector in de paritaire subcommissies 319 en 319.02 (verantwoordelijk voor de “opvoedings- en huisvestings inrichtingen en -diensten”). In deze hoedanigheid is AMA een belangrijke contactpersoon voor de toezichthoudende autoriteiten van de sector.

Onze waarden

Zoals in het handvest staat, is de AMA opgericht om ideeën en ervaringen uit te wisselen en om nieuwe initiatieven te onderzoeken en te promoten die de sector ten goede zouden komen. De AMA gaat verder dan het partijdig verdedigen van een ideologie, een beroep of een bedrijf. Het is niet verbonden aan een religieuze, filosofische of politieke groepering.

De werkmethoden van de instellingen die lid zijn van AMA worden gekenmerkt door :

 • respect voor het beroepsgeheim en de ethische regels die van toepassing zijn op psychosociaal gebied
 • een menselijk onthaal van de hoogste kwaliteit, zonder vooroordelen of discriminatie van welke aard dan ook
 • een begeleiding die de filosofische overtuigingen van elke persoon respecteert
 • een begeleiding die elke persoon erkent als het onderwerp van zijn eigen benadering en rekening houdt met zijn eigen ritmes, keuzes en beslissingen binnen de grenzen van duidelijk vastgelegde interne regels die onder de aandacht worden gebracht van elke persoon bij opname
 • een pedagogische benadering die uiteindelijk gericht is op empowerment en ontwikkeling van het individu
 • geprivilegieerde erkenning (mobilisatie) van de hulpbronnen van de leefomgeving en het belang van het sociale weefsel
 • opname in een interprofessioneel netwerk om een consequente follow-up te garanderen en chronische dakloosheid te voorkomen
 • een focus op de ontwikkeling van nieuwe en aanvullende initiatieven

Onze geschiedenis

De “Association des Maisons d’Accueil” werd opgericht in 1968 met als doel het verenigen van herbergen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Het doel was “het verenigen, met het oog op wederzijdse promotie, van natuurlijke of rechtspersonen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor één of meer herbergen waarvan de meerderheid behoeftige volwassenen opvangt die een beroepsactiviteit kunnen hervatten of voortzetten, met als fundamenteel doel hun persoonlijke ontplooiing, zonder financiële toelatingsvoorwaarde”. 50 jaar later is de prioriteit voor mensen die ondersteuning ontvangen niet langer werk, maar het vinden van duurzame oplossingen voor toegang tot en behoud van huisvesting.

De AMA is sindsdien de “Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri” (Federatie van opvanghuizen en diensten voor hulp aan daklozen) geworden, maar niet zonder verschillende initiatieven te ondersteunen en bij te dragen aan belangrijke politieke vorderingen zoals de intrekking van de wet tegen bedelen en landloperij in 1993, steun voor slachtoffers van huiselijk geweld, specifieke steun voor kinderen en minderjarigen (⅓ van de opvangplaatsen wordt bezet door kinderen)… De AMA heeft ook bijgedragen tot de erkenning van werk na huisvesting, dagopvang en thuisbegeleiding.

In de loop van de tijd is AMA een expert geworden in de strijd tegen dakloosheid en blijft het zijn hoofddoel nastreven, namelijk het verdedigen van zijn leden.

Vertegenwoordigingen

AMA stelt zijn expertise inzake dakloosheid en slechte huisvesting ter beschikking op verschillende plaatsen en in verschillende instanties in Brussel en Wallonië:

De AMA verdedigt haar leden en zetelt in verschillende organen:

 • PC 319.00 en 319.02 en aanverwante sociale fondsen
 • Association des “fédés 319.02”
 • Fédépro
 • Association Paritaire pour l’Emploi et la Formation (APEF)
 • Brusselse vereniging voor welzijn op het werk  (ABBET)
 • Confédération intersectorielle des employeurs du secteur à profit social en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles (UNIPSO)
 • Confederatie die de Brusselse socialprofitondernemingen vertegenwoordigt (Bruxeo)
 • Unie van socialprofitondernemingen vzw (UNISOC)
 • Conseil consultatif bruxellois francophone de l’aide aux personnes et de la santé – Section hébergement
 • Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg – Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg
 • De Economische, sociale en milieuraad van Wallonië en Sociale Raad van Wallonië (CESW)

AMA is ook lid van FEANTSA (Europese Federatie van Nationale Organisaties die met daklozen werken).

Happy Birthday !

L’AMA fête son 50e anniversaire en 2018 !

Quinzaine wallonne

L’AMA organise sa 1ère quinzaine des maisons d’accueil et de services d’aide aux sans-abri

Nouvelle identité

Evolution du nom et du logo de l’AMA

Dispositif “Hiver 86.400”

L’AMA coordonne le dispositif “Hiver 86.400” en renforçant les missions des services d’accueil de  jour

Agréée et subventionnée par la COCOF

L’AMA est agréée par la COCOF comme Organisme représentatif de l’action sociale et de la famille

Fédération patronale

L’AMA est reconnue comme Fédération Patronale

Loi sur le vagabondage et la mendicité

L’AMA contribue à l’abrogation de la loi sur le vagabondage et la mendicité.

Création de l’AMA

Création de l’AMA

Diversiteit is een rijkdom

 

 

 

L’ASBL AMA

Créée en mai 1968, la Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri (AMA) fédère des institutions assurant l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement d’adultes et de familles en difficultés psychosociales mais aussi des personnes morales ou physiques actives dans le domaine de l’aide et de l’accueil de personnes en grande précarité sociale.

NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX :

BRUXELLES

13 Rue des Champs Élysées – 1050 Bruxelles

NAMUR

Rue de Bomel 154 – 5000 Namur

AVEC LE SOUTIEN DE

     

L’ASBL AMA

Créée en mai 1968, la Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri (AMA) fédère des institutions assurant l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement d’adultes et de familles en difficultés psychosociales mais aussi des personnes morales ou physiques actives dans le domaine de l’aide et de l’accueil de personnes en grande précarité sociale.

BRUXELLES

13 Rue des Champs Élysées – 1050 Bruxelles

NAMUR

Rue de Bomel 154 – 5000 Namur

AVEC LE SOUTIEN DE


     

Back To Top